Kalite politikam�z ve prensiplerimiz;

  • � M��teri Memnuniyeti birinci �nceli�imizdir. M��teri ihtiya� ve isteklerine odaklan�r�z, en �nemli ilkemiz m��teri beklentilerinin bir ad�m �tesinde hizmet vermektir.

  • � S�rekli iyile�tirme s�recimiz, AR-GE �al��malar�m�z, tecr�be ve becerilerimiz bizi yarat�c� ve rekabet�i ama�lara ula�t�r�r ve sonu�ta m��teri memnuniyetini sa�lar.

  • � �� ortaklar�m�zla, taraflar�n ��karlar�n� g�zeten, yasal ve s�zle�melerimizden gelen di�er �artlara uyumlu ve verimlili�i art�ran bir i�birli�i anlay���yla, kaliteli (�r�n �artlar�na uygun) �r�nler ortaya ��karmay� ama�lar�z.

  • � Kaliteyi sa�lamak ve s�rekli iyile�tirmeyi ger�ekle�tirmek i�in Bobak End�stri'de kalite, t�m Bobak End�stri personelinin sorumlulu�udur.

Sosyal Medya'da Biz

  • Organize Sanayi B�lgesi 4. Cadde No: 18 Melikgazi / KAYSER�

  • 0543 553 40 04